REGULAMIN

Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami.

 • § 1       PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kwater Siennicka jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez  zrobienie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Kwater Siennicka. Dokonując wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem  i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Kwater Siennicka.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu na Recepcji, można go też pobrać ze strony Kwater Siennicka
 • § 2       DOBA HOTELOWA
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 16:00, kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Pokój w Kwater Siennicka wynajmowany jest na doby.
 3. Kwater Siennicka może przedłużyć dobę w miarę dostępności pokoi. Życzenie przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 16:00 dnia poprzedzającego termin wynajęcia pokoju.
 4. Samowolne pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 5. Kwater Siennicka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobach Gości, pracowników Kwater Siennicka lub innych  ludzi przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 • § 3       REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Przez cały czas pobytu w Kwater Siennicka dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody, odpowiadają Opiekunowie prawni dzieci.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Kwater Siennicka nie zwraca opłaty za daną dobę.
 5. Za każdym razem Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Osoby niezameldowane w Kwater Siennicka mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, na podstawie cennika dostępnego w Recepcji.
 7. Gość Kwater Siennicka nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 • § 4       USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE
 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Znajdujący się na terenie obiektu parking samochodowy jest parkingiem niestrzeżonym – bezpłatnym. Kwater Siennicka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub też innego pojazdu należącego do Gościa Kwater Siennicka.
 3. Zapotrzebowanie na dodatkowe ręczniki, poduszki, kołdry prosimy zgłosić w Recepcji.
 4. W razie potrzeby wezwania pomocy medycznej prosimy o kontakt z Recepcją.
 5. W Recepcji można odpłatnie pożyczyć parasolkę. Cena: 10,00 zł na dzień.
 6. Kwater Siennicka nie prowadzi usług pralniczych. Mogą Państwo jednak nieodpłatnie skorzystać z deski do prasowania oraz żelazka i samodzielnie skorzystać z pralni. Koszt jednego prania wynosi 15 zł. W tym celu prosimy o kontakt z Recepcją.
 7. Kwater Siennicka przyjmuje wpłaty gotówkowe w PLN oraz wpłaty kartą płatniczą lub kredytową w polskie i obcej walucie.
 8. Telefony alarmowe

Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Policja 997
Połączenia alarmowe z telefonu komórkowego 112

 • § 5       ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Gość powinien zgłosić Recepcji szkodę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Koszt zniszczenia lub zgubienia klucza wynosi 50,00 zł.
 4. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji Straży Pożarnej. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 700,00 zł oraz w momencie przyjazdu Straży Pożarnej zostanie obciążony kosztami w wysokości 250,00 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku hotelowego.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych urządzeń tego typu, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Za dodatkową opłatą Kwater Siennicka akceptuje zwierzęta w wybranych pokojach, jednakże właściciel  zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie obiektu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Należy przed pobytem zgłosić zamiar przyjazdu ze zwierzęciem w Recepcji obiektu. Koszt pobytu jednego zwierzęcia wynosi 30,00 zł za dobę.
 • § 6       ODPOWIEDZIALNOŚĆ Kwater Siennicka

Kwater Siennicka w Warszawie ma obowiązek zapewnić Gościowi:

 1. Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku.
 2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności w kwestii informacji o Gościu.
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 4. Codziennie sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie. W miarę możliwości zamianę pokoju lub złagodzenie w inny sposób niedogodności, gdy usterki pokoju nie będą mogły być usunięte.
 5. Kwater Siennicka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 • § 7       ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku  braku takiej dyspozycji Kwater Siennicka przechowuje pozostawione przedmioty przez 3 miesiące. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Kwater Siennicka regulują przepisy art. 846–849 Kodeksu Cywilnego.
 • § 8       CISZA NOCNA
 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 • § 9       REKLAMACJE
 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 • § 10      POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 2. Gość nie będzie powodować, a Kwater Siennicka nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu i wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego. Nie będzie też w żaden inny sposób przeszkadzał, szkodził pozostałym Gościom obiektu lub ich irytował.
 3. Poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem obiektu a Kwater Siennicka jest sąd właściwy dla siedziby głównej firmy.
Lista rzeczy Cena PLN
biurko 100
deska do prasowania 150
deska sedesowa 100
drzwi do łazienki 500
kabina prysznicowa 1000
karnisz 150
kinkiet 150
koc i poduszka 150
kołdra 150
kosz na śmieci 50
kran 250
kwiatek 50
lampka nocna 30
lustro łazienkowe 50
łóżko 700
malowanie pokoju 700
materac 500
obrazek 25
okno 1000
osłonka na kwiatek 50
panele 1000
pilot TV 150
poduszka 50
ręcznik 30
słuchawka od prysznica-zestaw natryskowy 150
szafka nocna 100
telewizor 1000
umywalka 500
wieszak 250
zasłony 150